Visie op waardeontwikkeling

» visie op waardeontwikkeling

Beleggen in restwaarde

Huisvesting is een primaire levensbehoefte. Je woont of werkt erin. Ruimte in Nederland is beperkt. Bij centra en knooppunten zal die ruimte schaars blijven, maar de behoefte om juist daar te wonen en te werken zal naar onze mening altijd aanwezig zijn. Conjunctuurgolven zullen de prijs beïnvloeden, maar leegstand als gevolg van het uitblijven van de vraag is bij zulke locaties minder aannemelijk. Het verleden leert ons dat de technische, architectonische en functionele kwaliteit van het gebouw bepalend is voor de houdbaarheid van het pand. Het accommodatievermogen van het pand bepaalt de duurzaamheid in gebruik. De Amsterdamse grachtenpanden bijvoorbeeld worden nog steeds gebruikt. Hun oude functie van pakhuis hebben ze al lang niet meer, maar ze hebben een alternatieve bestemming gekregen als kantoor, winkel of woning.

Alle aanvullende investeringen
moeten waarde toevoegen

Bij nieuwbouw of verbouw pleiten wij voor een duurzame lange termijninvestering in kwaliteit (architectuur en afwerkingsniveau) zoals hiervoor beschreven. De kosten van de investeringen liggen mogelijkerwijs hoger dan bij een reguliere nieuwbouw c.q. verbouwing. Echter, op de lange termijn is het rendement hoger als gevolg van aantrekkingskracht op huurders en het uitblijven van herbouw. Het spanningsveld tussen architectuur en bouwkosten maakt de opgave interessant. Onze ervaring is dat door doortastend te handelen het mogelijk is om kwaliteit te realiseren tegen conventionele prijzen.

Kopersmarkt

De huidige markt maakt het mogelijk om te investeren in onroerend goed op goede locaties met een zodanige aanschafwaarde dat het rendement op een voor ons acceptabel niveau ligt. Daarnaast biedt de huidige markt kansen voor een gunstige kostprijs van bouwproducten als gevolg van overcapaciteit in de bouwsector. Aanbieders van bouwproductie worden creatief in het vinden van oplossingen terwijl ze de kostprijs laag weten te houden. Daarbij komt dat er bijvoorbeeld ook op servicekosten kan worden bespaard, omdat de markt daar ruimte voor laat.

De klant als eigenaar

De waarde van een gebouw wordt grotendeels bepaald door de beleggingswaarde. Deze wordt bepaald door huurprijs, contractduur en bezettingsgraad. Waarde wordt toegevoegd door trouwe huurders, die het pand als hun eigen beschouwen, waarbij de huurder zich identificeert met het gebouw. De combinatie van goede huurders en een goed onderhouden pand trekt andere huurders aan. Vervolgens bepaalt de hoogte van de vraag de huurprijs. Trouwe huurders bepalen de contractduur en de bezettingsgraad. Om het eigendomsgevoel te stimuleren worden er per gebouw c.q. complex “ Verenigingen van Huurders” opgericht. Door medezeggenschap wordt de betrokkenheid vergroot. Medezeggenschap betekent ook medeverantwoordelijkheid. Huurders kunnen hierop worden aangesproken.